Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp
 
Điện thoại: 0936.992.293 – 0934.34.2234